RRECThe Rolls-Royce Enthusiasts' Club Belgium Flemish Section

 

Algemene bepalingen

1. Dit reglement dient verplichtend opgevolgd in de R.R.E.C. Belgium FLEMISH Section VZW

2. Engeland: de R.R.E.C. Belgium FLEMISH Section VZW is een erkende lokale afdeling van de R.R.E.C. Ltd. (U.K.) en aldus onderworpen aan alle bepalingen uitgevaardigd door deze laatste, inzonderheid de 'Rules and Guidelines for the Management of Sections'. Deze bepalingen zijn zeer uitgebreid en worden daarom niet herhaald in dit intern reglement.

3. Wijzigingen: in principe alleen op de Algemene Vergadering van de Sectie.

4. Principes: Niet alle aspecten van het clubleven kunnen en moeten 'gereguleerd' worden. Het beheer van de Sectie dient te gebeuren volgens algemeen geldende principes, zoals het een 'goede huisvader' betaamt. De Algemene Vergadering heeft de grootste macht, en beslist in geval van moeilijkheden. De clubgeest heeft altijd voorrang op het eigenbelang.

 

Bestuur van de Sectie

5. De Sectie wordt op volledig autonome wijze bestuurd door maximum 7 personen.

6. De bestuursleden kunnen zich, voor het uitvoeren van hun taken, laten bijstaan door niet-bestuursleden, mits akkoord van de voorzitter.

7. De bestuursleden mogen géén professionele bindingen hebben met de merken Rolls-Royce of Bentley.

8. De bestuursleden dragen geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor de uitoefening van hun mandaat, voor zover deze uitoefening conform is aan het intern reglement.

 

Functies

9. Voorzitter

10. Ondervoorzitter (cumuleerbaar met een andere functie, met uitsluiting van de functie van voorzitter)

11. Secretaris

12. Penningmeester

13. Public Relations

14. Organisatoren

15. Hoofdredacteur

 

Evenementen

16. Ieder lid van de Sectie mag en kan een evenement organiseren. Hij dient hiervan het bestuur tijdig in te lichten, alsook diens goedkeuring te krijgen. Het bestuur zal dan zijn medewerking verlenen, waar nodig (zie ook punt 6).

17. Het bestuur zorgt voor een voldoende aantal evenementen per jaar.

18. Voor elk evenement wordt steeds één hoofdverantwoordelijke aangeduid, die het volledig evenement zal beheren (inclusief de financiën).

19. Niet-leden mogen éénmaal aan een evenement deelnemen, bij wijze van kennismaking.

 

Verkiezing

(zie art. 16 van oprichtingsakte VZW)

20. Elke functie is jaarlijks verkiesbaar. Een voorzitter kan onbeperkt herkozen worden door de Algemene Vergadering, maar om ‘president voor life’ toestanden te voorkomen kan de herverkiezing door het Bestuur ongedaan gemaakt worden tijdens de eerstvolgende Bestuursvergadering volgend op de Algemene Vergadering.

21. In geval van ontslag van één of meerdere bestuursleden kan het overblijvende bestuur voor een opvolger zorgen voor de resterende termijn van de desbetreffende functie.

 

Beheer van de Sectie - principes

22. Het dagelijks beheer van de Sectie is de taak en de verantwoordelijkheid van de voorzitter, de secretaris, en de penningmeester.

23. Belangrijke beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen op de eerste bestuursvergadering, volgend op de probleemstelling.

24. Alle belangrijke beslissingen, genomen door het bestuur, dienen op de eerstkomende Algemene Vergadering bekrachtigd te worden.

25. Alle verzendingen naar de leden (rally-uitnodigingen, clubboekje, enz...) zijn een taak en verantwoordelijkheid van het bestuur. Er mogen geen verzendingen gedaan worden door niet-bestuursleden.

 

Financiën

26. Algemene regels: laag lidgeld, weinig geld in kas (behoudens een kleine reserve van +-2500,- EUR), eventueel return naar de leden (mooier clubboekje, enz...).

27. Onkosten gemaakt ten behoeve van de club worden in principe terugbetaald voor zover ze het voorwerp uitmaken van een gezond beheer. Er is géén vergoeding voorzien voor het werk (lees: uurloon) van de bestuursleden en/of helpers, geen kilometervergoedingen voor het uitwerken van rally-omlopen, geen 'proef-etentjes', enz...

28. Elk evenement dient in principe 'zelfbedruipend' te zijn. De organisator neemt gratis deel aan 'zijn eigen' rally.

29. Niet-routine uitgaven worden beslist volgens de principes van het beheer van de Sectie.

 

© 2024 - Rolls-Royce Enthusiasts' Club Belgium Flemish section